378 ha

Diện tích vùng nguyên liệu

2000

Số lượng thành viên hộ nông dân

100%

Sức tiêu thụ sản phẩm

Gạo Nếp Bắc Nghĩa Bình

Gạo Nếp Bắc Nghĩa Bình

Gạo Nếp Bắc Nghĩa Bình