378 ha

Diện tích vùng nguyên liệu

1319

Số lượng thành viên hộ nông dân

100%

Sản phẩm HTX làm ra được tiêu thụ

Gạo Nếp Bắc Nghĩa Bình

Gạo Lứt Huyết Rồng

Gạo Huyết Rồng